close
تبلیغات در اینترنت
چکیده ای ازکتاب اثبات وجود امام زمان(ع)
کتابخانه عقیده
اثبات زنده بودن امام زمان


آياباوجوداين جوارح ازعقل بي نيازهستيم يانه ؟گفت:خير.گفتم چگونه بي نيازنيستيم درحالي که
اين اعضاوجوارح سالم وصحيح اند ؟گفت:پسرم ،جوارح وقتي شک
کنند درچيزي که بوئيده يا چشيده اند،آنرا به عقل ارجاع داده ويقين پيداشده وشک باطل
مي گردد.گفتم پس خداوندمتعال،اعضاوجوارح تورابي رهبر به حال خودرهاننموده بلکه براي آ ن
امامي قرارداده تاافعال آنها راتصحيح نموده وشک آنها رابه يقين مبدل کندچه طورمي شود تما م
مخلوقات رادرحيرت وشک واختلاف گذارده وبراي انها امامي معين ننموده باشد،تادروقت شک
وترديد به اومراجعه نمايندواوحيرت وشک رابرطرف نمايد هشام مي گويد :عمرابن عبيد ساکت ش د
وتامن درمجلس بودم کلامي نگفت .امام صادق(ع)فرمودند:اي هشام به خداسوگند اين سخنا ن
{ درصحف ابراهيم وموسي نوشته شده است{علل الشرايع ج ۱
ج:چون دنيا قرارگاه طايفه ها ومحل نزاع وفساد بني آدم است پس هميشه بايد يکي ازحجت ها ي
خدادراين عالم باشد چه درزمين ظاهرباشدچه غايب تاحفظ کتاب خداوند وسنت حضر ت
محمد (ص)نمايد وشريعت راتعليم بندگان خدادهد
د:ماانسانها داراي آفريننده اي هستيم که وجودش برتر ازتمام آفريدگان است واوحکيمي است ک ه
امکان ندارد با بعضي آفريده هايش به طور مستقيم صحبت نمايدواوبامخلوقاتش بحث وگفتگونماي د
وآنان بااواستدلال کنند پس خداوند براي حل اين موضوع سفيراني درميان خلق قرار داده اس ت
که مردم را به مصالح ومنافعشان وبه آنچه بقاي آنها درآن است وبا ترک آن نابود مي شون د
راهنمائي کنند
ه)چگونه مي توان باورنمود خداونددشمن قسم خورده اي به نام شيطان ونفس سرکشي به نام نف س
اماره براي آدمي گذاشته است اما درعوض امامي که باعث هدايت يافتن انسانها مي شود
رانگذاشته باشد
خلاصه اينکه هيچ سازمان وجامعه اي بدون رياست ورهبري نمي تواند به بقاخودادامه دهد
ب)ازطريق قرآن:
الف)ازسوره قدربه خوبي استفاده مي شود که ملائکه هرسال در شب قدر به جهت کاري برزمين
فرود مي آيند٣
{ ماقرآن رادرشب قدرنازل نموديم.وتوچه مي داني شب قدر چيست شب قدربهترازهزارماه است
فرشتگان وروح درآن شب به اذن پروردگارشان براي تقديرهرکاري نازل مي شوند}
سوال اين است که ملائکه وروح که هرسال درشب قدربرزمين فرود مي آيند
بعدازرسول خدا(ص)برچه کسي وارد مي شوند باکمي دقت متوجه مي شويم که درهرزمان بايد
امامي معصوم باشد تا ملائکه براونازل شوند .اين سوره ازجمله سوره هاي است که اشاره به وجود
امام درهرزماني راداردتاآنجاکه امام باقر(ع)درباره اين سوره فرموده اند:اي جماعت شيعه،بادشمن
( خودباسوره انا انزلنا محاجه کنيد که پيروز خواهيد شد(موعود شناسي ص ۲۸۸
ب:دراينجا برخي ازآياتي که اشاره به وجود امام درهرزماني رادارد آورده ايم:
الف)خداوند متعال خطاب به پيامبرش فرموده است :همانا تو بيم دهند ه اي وبراي هر قومي
هدايت گري است(سوره رعد/آيه ۷)ازاين آيه به طور روشن استفاده مي شود که براي هرقومي
ودرهرزمان ،هدايت کنند ه اي است امام باقر(ع)درتفسيراين آيه مي فرمايد:براي هرزماني اما م
( وهادي است که مردم رابه آنچه پيامبرخدا(ص)فرموده دعوت مي کند(موعود شناسي ص ۲۱۹
ب)برخي ازآيات قرآن دلالت براين دارد که،خداوندشخصي راشاهد اعمال قرارداده است تاروز
قيامت شاهدوگواه برآنان باشد.براي نمونه خداونددرسوره نحل ايه ۸۴ فرموده اند:
{به خاطربياوريدروزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم}
توجه به اين نکته مهم است که کوه وزمين واعضاي بدن و...براعمالي که انجام مي دهيم درروز قيامت
شهادت مي دهنداما منظورخداوندازشاهد وگواه دراين آيه اينها نيست چراکه خداوند دراين آيه
.فرموده اند:به خاطر بياوريد روزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم.
آري درروز قيامت براي هرامتي يک گواه وجود دارد
مثلا گواه مردم زمان پيامبر(ص)خودپيامبر(ص)مي باشند وگواه مردم اين زمان حضر ت
مهدي(عج).وامايكي دلايل مابراي اينکه مي گوئيم امام مهدي (ع)گواه براعمال مردم هستند آيه
۱۴۳ سوره بقره مي باشدخداونددراين آيه فرموده اند:
وبه دين گونه ماشمارايک امت معتدل وميانه قرار داديم
تاشاهدبرمردم باشيدورسول خدا(ص)هم شاهدبرشما باشد
با توجه به اينکه همه افراد امت اسلامي عدالت وآگاهي لازم براي شهادت دادن راندارند بنابراين
مرادازامت درآيه بعضي افراد مي باشد نه همه مردم .همان گونه که مدح قرآن درباره کساني که با
پيامبرند{اشداعلي الکفار}شامل همه نمي شود زيرامنافقان نيزباپيامبربوده اندعلاوه برآنکه بسياري
ازافرادامت اسلامي کساني هستندکه به خاطر گناه وخطاهايشان گواهي دادن آنها حتي در
دادگاه هاي دنيا مورد قبول نمي باشد حال چگونه مي توانيم بگوئيم همه ي
افرادلياقت شهادت وگواهي دادن درروزقيامت رادارند.
امام باقر(ع)درتفسيراين آيه فرموده اند :مرادازامت وسط که شاهد هستند تنها ما ائمه هستيم
ج)زمين هيچگاه خالي ازحجت نيست:
بانگاهي به آيات زير آدمي به اين نکته مهم مي رسد که هيچگاه زمين خالي ازحجت نبوده است:
الف)نحل/ ۳۶ :مادرهرامتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا رابپرستيد
ب)يونس/ ۷۴ :آنگاه بعد ازنوح پيغمبراني رابه امامتشان فرستاديم
پ)يونس/ ۷۵ :آنگاه بعدازآن رسولان موسي وهارون را
ث)توبه/ ۱۱۹ :اي مومنين تقواپيشه کنيد وهمراه با صادقين باشيد
امام رضا(ع)درباره کلمه صادقين دراين آيه فرموده اند:صادقين همان ائمه اند
ج)نسا/ ۵۹ :(اطيعوالله واطيعوالرسول واولي الامرمنکم)خداورسول وصاحبان امري راکه ازميان خو د
شماست اطاعت کنيد....از اين آيه به خوبي استفاده مي شود که درهرزماني بايد معصومي
باشدتااورااطاعت کنند
خ)يونس / ۴۷ :وبراي هرامتي رسولي است
ح)انعام/ ۱۳۰ :آنگاه خداگويد اي گروه جن وانس،مگربراي هدايت شماازجنس خودشمارسولاني
نيامدکه آيات مرابراي شمابخوانند وشماراازمواجه شدن بااين روز سخت بترسانند
د)فاطر/ ۲۴ :هيچ امتي نيست مگرآنکه درميان آنان پيامبري براي هشدارآمده است
ويکي ازدلايل فرستادن اين رسولان رامي توان گفت اتمام حجت است چنانچه درآيه زيربه آن اشار ه
شده است
طه/ ۱۳۴ :اگرماقبل ازپيام انبيا مردم راهلاک کنيم زبان به اعتراض گشوده مي گويند :
اي خداي ما ، توکه ازراه ما راضي نبودي چراپيامبرورسولي براي ما نفرستادي تاماراقبل
ازآنکه به ذلت وبدبختي برسيم هدايت کند
پس خداوند حداقل براي اتمام حجت هم که شده دراين چند قرن بايدامامي روي زمين گذاشته باشد
ذ)انعام/ ۳۸ :وهيچ جنبنده اي درزمين وهيچ پرنده ايکه با دو بال خويش پرواز مي کن د
نيست،مگراينکه آنهانيزگروهاي هستندمانند شما
بنا به گفته ي دانشمندان تمامي جانداران داراي رهبر هستندتمام دسته هاي گوزنه ا
،شيرها،زنبورهاو....و...و..داراي رهبرند اگربه پروازدسته جمعي پرندگان توجه کرده باشيد متوجه
شده ايد که يکي ازآنها درجلوي همه آنها پرواز مي کند طبق اين آيه حيوانات گروهاي مانندما
هستند پس ازآنجائي که حيوانات داراي رهبرند پس انسانها نيزبا يد درهرزمان داراي امام وهدايت
کننده اي باشند
ر)تغابن/ ۸:پس به خدا ايمان آريد وبه رسول وبه نوري که فرو فرستاده ايم
امام باقر(ع)فرموده اند:سوگند به خداآن نور ،نورامامان ازآل محمد(ص)تاروزقيامت مي باشد
ز)خداونددرسوره انفال آيه ۳۳ خطاب به حضرت محمد(ص)فرموده اند:{تاتودرميان مردم هست ي
مردم راعذاب نخواهم نمود}خب پيامبر که ازدنيارفته اند پس چراعذابي نازل نشده است؟؟
جواب اين سوال ساده است حتمابعدازفوت پيامبر(ص)شخصي بوده است
که همچون پيامبرصاحب کمال بوده است براي درک بهتراين جواب توجه به اين حديث مهم است ک ه
.پيامبر(ص)فرموده اند:ستارگان امان اهل آسمان هستندواهل بيت من امان اهل زمينند
پس طبق اين آيه وروايت بايد فردي ازاهل بيت پيامبر(ص) روي زمين باشد تامردم ازعذا ب
خداونددرامان باشند
ل)قصص/ ۵۹ :وپروردگارت قريه ها رانابود نمي کند مگراينکه درميان آنها پيامبري برانگيزد که آيا ت
مارابرآنان تلاوت کند وماهيچ آبادي راهلاک ننموديم مگرآنکه اهل آن ظالم بودند
خلاصه وجود اما م آنقدرمهم است که وقتي حضرت موسي براي مدتي کوتاه براي مناجات به کوه
طوررفت برادرش هارون رابه عنوان جانشين خود گذاشت
ج)احاديث معتبراهل سنت:
الف)يکي ازاحاديثي که حتي برخي ازعلماي اهل سنت ازجمله عبدالله ابن عمر ابن خطاب آنرانقل
نموده اند اين حديث پيامبر (ص)است که پيامبر(ص)فرموده اند :هرکس بميرد وامام زمانش ر ا
نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
طبق اين حديث مي توان گفت درهرزماني يک امامي وجود دارد که اگر مردم اورانشناسند به مر گ
جاهليت مرده اند
ب)يکي ازاحاديث معتبر که شيعه وسني آنرانقل نموده اند حديث ثقلين است که دراين
حديث پيامبر( ص)فرموده اند :من درميان شما دوچيزگرانبها به جاي مي گذارم کتاب خداوند واه ل
بيتم را.اين دوهرگزازهم جدانمي شوند تابرحوض کوثر برمن واردشوند ازاين دو پيشي نگيريد ک ه
هلاک مي شويد وبه آنها چيزي نياموزيد زيراازشما داناترند
اين حديث به صراحت مي گويد:
اولا:پيامبردوجانشين براي هدايت امتش به جاي گذاشته است :يکي قرآن وديگري اهل بيتش
ثانيا :هردوجانشين ماندگارندتاروزقيامت وهرگزازهم جدانمي شوند
.ثالثا:پيامبردستورداده به اين دوچنگ بزنيم تاازگمراهي درامان باشيم
حال اگررهانمودن دوچيزگرانبها رابه جدانشدن آنها ازيکديگر پيوندبزنيم
اصل مهمي به دست مي آيد وآن اين است که
درهرزماني حجت وامامي ازاهل بيت وجوددارد که هيچ گاه ازقرآن جدانمي شود .
يکي ديگرازاحاديثي که شيعه وسني آنرا نقل نموده انداين حديث پيامبر(ص)است که
پيامبر(ص) فرموده اند:اهل بيت من همچون کشتي نوح هستند هرکس برآنها سوارشد نجات يافت
وهرکس ازآن روي برگردانيدغرق گرديد٧
.
. همچنين پيامبر(ص)فرموده اند:امت من ۷۳ فرقه خواهدشدوتنها يک فرقه آن اهل نجات است
بادانستن اين دوحديثي که اهل تسنن آنرا نقل نموده اند دوعقيده زير رابررسي مي کنيم عده ا ي
ازاهل تسنن معتقدند که اکنون حضرت مهدي (عج)زنده نيست !وهمچنين مي گويندتوسل به ديگرا ن
شرک است
اگرفرض رابراين بگذاريم که دوعقيده بالا صحيح است .ازآنجائي که هزارواندي سال است که
حضرت مهدي (عج)زنده نبوده اندوتوسل به ديگران نيز شرک است
پس مردم براي اينکه مشرک نباشند نمي توانستند ازاهل بيت (ع)کمک بگيرند پس يعني اينها اهل
نجات نبوده اند يعني دراين چندقرن به دليل اين که خداوند امامي راروي زمين نگذاشته است
ميلونها انسان جهنمي شده اند
نه اين عقايد کاملا اشتباه است چراکه خداوند مهربان است
د)تامل نمودن:
. خداوند درقرآن فرموده اند:من جن وانس رانيافريدم مگر براي اينکه مرا به يکتائي پرستش کنند
آري خداوند درهيچ جاي قرآن نفرموده است من انسانها راخلق نمودم براي اينکه به مرگ جاهلي ت
بميرندويااينکه آنها راعذاب کنم.حال برخي ازاحاديثي که
علماي اهل سنت درکتابهايشان آورده اند رادرزيرنقل مي کنيم وخود قضاوت کنيد
احمد،درمسندش ج ۱ص ۲۱۶ به نقل ازپيامبر(ص)چنين آورده است:
آنکه بميرد وبراواطاعت امامي حق نباشد به مرگ جاهليت مرده است
طياسي درمسندش (چاپ حيدرآباد ص ۲۵۹ )به نقل ازپيامبر چنين آورده است:
کسي که بميرد ،بي آنکه امام حق داشته باشد ،به مرگ جاهليت ازدنيا رفته است
حاکم همين رادرمستدرکش چنين آورده است:آن که بميرد وبرعهده اش پيروي امام مردم حق پرس ت
نباشد مرگش به جاهليت است حاکم با شرط شيخين(بخاري ومسلم)اين حديث راصحيح مي داند
مسلم درکتاب الاماره باب الامر بلزوم الجماعه ،عندالظهور الفتن ج ۶ص ۲۲ ازرسول خدا(ص)چنينروايت آورده است آن که بميرد وبرعهده اش بيعت امام حق نباشد به مرگ جاهليت مرده است
خداوندکه بسيار بخشنده ومهربان است آياممکن است بعدازوفات امام حسن عسگري (ع)تاالا ن
شخصي رابه عنوان امام برروي زمين نگذاشته باشداگراين طور باشد تاالان ميلونها انسان به مر گ
جاهليت مرده اند !!اين مطلب بامهرباني خداوندجور در نمي آيد
اما جاي تعجب دارد چرا درحالي که خودعلماي اهل سنت خواسته يا
نا خواسته اشاره به وجود امام درروي زمين نموده اندچرا اکنون مي گويند
امام مهدي (ع)بدنيا نيامده است
ب)خداوند:درحديث قدسي فرموده اند :يامحمد هرگززمين راتهي نمي گذارم ازعالمي که مردما ن
ازاومرا باز شناسند وفرمانم برند وبه راهم درآيند ومايه ي رستگاري آنان باشد درآن هنگام ک ه
پيامبري رفته است تا آنگاه که پيامبري پسين برخيزدچنين نيست که درزمين ابليس رابازگذاشته باش م
تاهرکس را خواهد گمراه کند ولي کسي رانگمارم که حجتم باشدومردمان رابسويم بخواند وبه راهم
درآورد وازکارم آگاه باشد من براي هرمردمي راهنمائي گماشتم تاخوبان راراه نماييد وبدا ن
راحجتي باشد .(احاديث قدسي ص ۲۳ )بله خداوندعادل است اگرنوزاد قادربه حفظ جان خود نيس ت
خداونددرعوض پدر ومادررابراي حفظ جان نوزاد گذاشته است واگر ابليس
(دشمنش)راتاوقت معلوم زنده نگه مي دارد درعوض حجتي هم (دوستش) براي هدايت مردم زند ه
نگه داشته است

برای دانلود کتاب اثبات زنده بودن امام زمان (عج)اینجا کلیک کنید .

+ نوشته شده در   سه شنبه 23 شهريور 1389;ساعت  4:05;  توسط  shebr;